Achos gorfodi i Dŵr Cymru am gywirdeb adrodd perfformiad am ollyngiadau a defnyd dŵr y pen ('PCC')

 

Achos gorfodi i Dŵr Cymru am gywirdeb adrodd perfformiad am ollyngiadau a defnyd dŵr y pen (‘PCC’)

25 Mai 2023

Crynodeb achos

Rydym wedi agor achos gorfodi i gywirdeb ffigurau perfformiad gollyngiadau a PCC mae Dŵr Cymru wedi’i adrodd i Ofwat fel rhan o’i adroddiad rheoleiddiol blynyddol ar gyfer y cyfnodau 2020-21 a 2021-22. Daw hyn ar ôl i Dŵr Cymru hysbysu Ofwat ei fod wedi nodi problemau gyda’i gyfrifiadau gollyngiadau a pherfformiad PCC ar gyfer y cyfnodau hynny fel rhan o’i broses sicrwydd Adroddiad Perfformiad Blynyddol.

Mae gan gwmnïau gymhellion cyflenwi canlyniadau sy’n gysylltiedig â’u perfformiad gollyngiadau fel rhan o’u rheolaethau prisiau. Maent yn derbyn taliadau gorberfformiad am ragori ar dargedau ac yn achosi taliadau tanberfformio lle maent yn methu eu targedau. Yn dilyn hysbysiad gan Dŵr Cymru i Ofwat ym mis Tachwedd 2022 am y materion yr oedd wedi’u nodi, gohiriodd Ofwat ei benderfyniad ar gymhellion cyflenwi canlyniadau sy’n gysylltiedig ag ymrwymiad perfformiad gollyngiadau’r cwmni, nes iddo gael data cywir ar gyfer y cyfnodau dan sylw.

Bydd ymchwiliad Ofwat yn ystyried ffigurau perfformiad Dŵr Cymru sydd wedi’u ailddatgan, beth arweiniodd at y cwmni’n adrodd perfformiad anghywir, a pha gamau sydd wedi’u cymryd neu’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r methiannau hyn. Mae Dŵr Cymru eisoes yn ystyried sut y gallai unioni’r mater gyda’i gwsmeriaid. Bydd Ofwat yn ystyried unrhyw gynlluniau adfer fel rhan o’i ymchwiliad, a’i benderfyniad ynghylch a’r angen i Ofwat gymryd unrhyw gamau pellach ar y mater.

Crynodeb o benderfyniad arfaethedig Ofwat 

Ar 14 Mawrth 2024 cyhoeddwyd a Hysbysiad Cosb Amodol (‘yr Hysbysiad’) nodi ein cynnig i osod cosb enwol o £ 1 ar Dŵr Cymru. Mae’r penderfyniad hwn yng ngoleuni’r ymgymeriadau a gynigir gan Dŵr Cymru gan gynnwys pecyn iawndal y prisiwyd amdano £ 39.4m. Bydd hefyd yn ofynnol i’r cwmni roi ystod o gamau ar waith i wella llywodraethu a throsolwg o’i adroddiadau rheoleiddiol CSP a gollyngiadau.  

Mae’r Hysbysiad hwn yn dilyn ein hymchwiliad, a ganfu fod Dŵr Cymru wedi torri amodau: 

  • Paragraff 9.2 o Amod B; paragraff 1 o Amod M; a pharagraff 6 o Amod F o’i Offeryn Penodi (“Trwydded”) drwy gam-adrodd gwybodaeth mewn cysylltiad â’i ymrwymiadau perfformiad o ran gollyngiadau a CHTh yn ei Adroddiadau Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2020-21 a 2021-22 a’i gynllun busnes PR19, a gwybodaeth am ei ymrwymiad perfformiad gollyngiadau yn ystod tair blynedd olaf cyfnod adolygu prisiau 2015-2020; a 
  • Paragraff P12 o Amod P o’i Drwydded mewn perthynas â digonolrwydd ei adnoddau rheoli a systemau cynllunio a rheolaeth fewnol i’w alluogi i gyflawni ei weithgareddau rheoleiddiedig, yn enwedig mewn perthynas â’i adroddiadau rheoleiddiol. 

Mae’n ofynnol i ni roi cyfle i bartïon â diddordeb wneud sylwadau ar ein bwriad i osod cosb. Byddwn wedyn gwneud ein penderfyniad terfynol ar ôl ystyried unrhyw sylwadau a gawn 

Cyhoeddiadau allweddol 

Hysbysiad o gynnig Ofwat i osod cosb ariannol ar Dŵr Cymru Cyfyngedig (‘Dŵr Cymru’) (14 Mawrth 2024) 

Cyhoeddiadau

Dŵr Cymru i dalu £ 40 miliwn yn dilyn ymchwiliad Ofwat. (14 Mawrth 2024)

Pwerau perthnasol

Adran 18 Deddf Diwydiant Dŵr 1991

Dyddiad agor                                                   

25 Mai 2023

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â: [email protected]

Dylid cyfeirio ymholiadau’r cyfryngau gael eu cyfeirio at Swyddfa Wasg Ofwat: 0121 644 7642 / 7821 / 7616 / [email protected]