Innovation fund consultation – Approach for 2022-25

Innovation fund consultation – Approach for 2022-25

Published date: April 5, 2022
Closing date:

Download

About Consultation

This consultation sets out our proposed approach for the innovation fund over the next three years (2022-25) and asks key questions to capture your views to help shape and evolve our approach.

Who should respond?

We would like to hear from anyone who may be interested in applying for the fund or is interested in the outcome of the fund such as: academia, charities, consultancies, customers, customer representative bodies, industry bodies or associations, manufacturers, new appo intment and variations (NAVs), non-governmental organisations, other regulators, start ups, supply chain organisations, technology providers, water companies and water retailers.

Why should you respond?

You have an opportunity to shape the future of the Ofwat innovation fund. Your views can influence the approach we take to competition design, competition access, funding award levels and support services.

Find out more in this short explainer.

Where to send submissions

You can respond to this consultation online, by email to [email protected] or by post (see section 4 for more details). We welcome your response by 17 May.

am yr ymgynghoriad hwn

Ymgynghoriad Cymraeg wedi’i gysylltu isod fel dogfen ategol.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi ein dull gweithredu arfaethedig ar gyfer y gronfa arloesi dros y tair blynedd nesaf (2022-25) ac yn gofyn cwestiynau allweddol i gasglu eich barn er mwyn helpu i lunio ac esblygu ein dull.

Pwy ddylai ymateb?

Hoffem glywed gan unrhyw un a allai fod â diddordeb mewn gwneud cais i’r gronfa neu sydd â diddordeb yng nghanlyniad y gronfa megis: academia, elusennau, ymgynghoriaethau, cwsmeriaid, cyrff cynrychioli cwsmeriaid, cyrff neu gymdeithasau diwydiant, gweithgynhyrchwyr, penodiadau newydd ac amrywiadau (NAV), sefydliadau anllywodraethol, rheoleiddwyr eraill, busnesau newydd, sefydliadau cadwyn gyflenwi, darparwyr technoleg, cwmnïau dŵr a manwerthwyr dŵr.

Pam ddylech chi ymateb?

Mae gennych gyfle i lunio dyfodol cronfa arloesi Ofwat. Gall eich barn ddylanwadu ar ein dull ar gyfer cynllunio cystadleuaeth, mynediad at gystadleuaeth, lefelau dyfarniadau cyllid a gwasanaethau cymorth.

Darganfyddwch fwy yn yr esboniwr bry hwn.

Ble i anfon cyflwyniadau

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn online, drwy e-bost i [email protected] neu drwy’r post (gweler adran 4 am ragor o fanylion). Croesawn eich ymateb erbyn 17 Mai.

 

Supporting documents