Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2015-16

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2015-16

1.08 MB - PDF

Download

Published

19th August, 2016

Kind

Publication

Type

Corporate document / Cymraeg

Detail

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2015 hyd 31 Mawrth 2016. Mae’n cynnwys disgrifiad o’r gwaith a wnaethom yn ystod y flwyddyn er mwyn cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol. Mae hefyd yn cynnwys y cyfrifon ar gyfer gweithrediad yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat) o dan Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS). Fe’u paratowyd ar sail groniadol yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM). Amlinellir ein dyletswyddau yn bennaf yn Neddf Diwydiant Dŵr 1991 fel y'i diwygiwyd (WIA91). Rydym yn uniongyrchol atebol i’r Senedd ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.