Adroddiad Monitro Gwytnwch Ariannol 2020-21

Adroddiad Monitro Gwytnwch Ariannol 2020-21 - Crynodeb gweithredol (Welsh language)

981.52 KB -

Download

Published

6th December, 2021

Kind

Publication

Type

Comparative reports and data

Detail

Welsh language version of the executive summary of the monitoring financial resilience report 2020-21. Rydym yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob cwmni dŵr gyhoeddi gwybodaeth sy’n berthnasol i’w perfformiad ariannol a’u sefyllfa ariannol yn eu Hadroddiadau Perfformiad Blynyddol (APR). Mae cwmnïau’n gyfrifol am adrodd yn gywir yn eu APR; mae’r adroddiad hwn yn cipio ac yn cyflwyno data ariannol a adroddwyd gan gwmnïau am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 (2020-21). Ar gyfer 2020-21 rydym yn treialu dangosfwrdd o fetrigau allweddol ochr yn ochr â’n negeseuon cyffredinol ar wytnwch ariannol. Rydym hefyd yn rhoi trosolwg o’n hasesiad o bolisïau difidend a datganiadau hyfywedd hirdymor cwmnïau o gymharu â’n disgwyliadau. Mae’r holl wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn defnyddio data a gyflwynwyd gan gwmnïau, ynghyd â gwybodaeth arall sydd ar gael i’r cyhoedd, gan gynnwys gwybodaeth o gyfrifon statudol ac adroddiadau gan yr asiantaethau statws credyd. Mae’r data ategol sy’n sail i’r siartiau yn yr adroddiad hwn hefyd wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan. English language version can be found at https://www.ofwat.gov.uk/publication/monitoring-financial-resilience-report-2020-21/