Notice of Ofwats proposal to impose a financial penalty on Dŵr Cymru (Welsh language)

Notice of Ofwats proposal to impose a financial penalty on Dŵr Cymru (Welsh language)

Published date: March 14, 2024
Closing date:

Download

About Consultation

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi canfyddiadau ein Deddf Diwydiant Dŵr 1991 (‘WIA91) ymchwiliad i Dŵr Cymru a’r achosion o dorri ei rwymedigaethau rheoleiddiol. Mae’n cynnwys Hysbysiad Cosb Amodol (‘yr Hysbysiad’) sy’n nodi bwriad Ofwat i roi cosb ariannol enwol i Dŵr Cymru. £ 1 o dan adran 22A(1) WIA91 yng ngoleuni cynnig Dŵr Cymru o ymrwymiadau i fynd i’r afael â’r toriadau, gan gynnwys buddion uniongyrchol i gyfanswm cwsmeriaid £ 39.4 miliwn.  

Mae Ofwat wedi dod i’r casgliad bod Dŵr Cymru wedi cam-gofnodi data ar ollyngiadau a defnydd y pen (‘CSP‘) dros nifer o flynyddoedd, a’i fod wedi methu â chael systemau rheoli, cynllunio a rheolaeth fewnol digonol ar waith mewn perthynas â’i ollyngiadau a rheoli ac adrodd ar gyfer CSP. 

Mae’r Hysbysiad yn ganlyniad ymchwiliad trylwyr, yn dilyn hunanatgyfeiriad Dŵr Cymru i Ofwat ei fod wedi cam-adrodd data rheoleiddio i ni. 

Fel sy’n ofynnol gan adran 22A(4) WIA91, mae Ofwat yn cyhoeddi’r Hysbysiad hwn er mwyn caniatáu i sylwadau gael eu gwneud ar ein cynnig. Ar ôl ystyried unrhyw, a phob un, o ymatebion i’r ymgynghoriad, byddwn wedyn yn gwneud ein penderfyniad terfynol. 

Ble i anfon cyflwyniadau 

Dylai Ofwat dderbyn unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau erbyn 5pm ar 7 Ebrill 2024. Gallwn gyhoeddi copïau neu grynodebau o sylwadau a gwrthwynebiadau a gawn mewn ymateb i’r hysbysiad hwn ar ein gwefan. Nodwch a hoffech i’ch ymateb barhau heb ei gyhoeddi. 

Dylid anfon sylwadau at [email protected]NEU drwy’r post i’r cyfeiriad canlynol: 

Ofwat
Centre City Tower 
7 Hill Street 
Birmingham B5 4UA