PN 17/20: Penodiadau Bwrdd Ofwat Newydd

 

Mae’n bleser gan Ofwat groesawu pedwar cyfarwyddwr anweithredol newydd i’w Fwrdd, yn dilyn proses ar y cyd gan Defra, Llywodraeth Cymru ac Ofwat.

Y pedwar aelod anweithredol newydd yw:

Nicola Bruce – Mae gan Nicola gefndir mewn llywodraethu corfforaethol mewn marchnadoedd a reoleiddir ac mewn eirioli dros fuddiannau cwsmeriaid agored i niwed.   Mae Nicola’n gyfarwyddwraig anweithredol yn y Grŵp Anchor Hanover ac yn flaenorol roedd yn gyfarwyddwraig anweithredol yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

David Jones – Gyda chefndir mewn meddalwedd a thechnoleg ddigidol, a phrofiad sylweddol mewn trawsnewid busnes, mae gan David hefyd rolau anweithredol yn Ofcom a Chymwysterau Cymru. Mae ganddo ddealltwriaeth gadarn o’r cefndir polisi yng Nghymru a’r amgylchiadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yng Nghymru;

Seema Kennedy OBE – Mae cefndir Seema mewn cyfraith gorfforaethol a busnes, ac fel AS yn flaenorol, roedd yn Weinidog Iechyd y Cyhoedd, Gweinidog Mewnfudo a Chyd-Gadeirydd Comisiwn Jo Cox ar Unigrwydd.

Jonathan Kini – Jonathan yw Rheolwr Gyfarwyddwr Busnes TalkTalk gyda phrofiad arweinyddiaeth busnes ehangach yn y sectorau telathrebu ac ynni.

Dywedodd Jonson Cox, Cadeirydd Ofwat:

“Mae’n dda iawn gennyf groesawu’n cydweithwyr newydd i gyd i’r Bwrdd. Mae gwaith Ofwat yn cynnwys cydbwyso buddiannau cwsmeriaid a buddsoddwyr, blaenoriaethau uchel presennol a thymor hwy a dal darparwyr dŵr a dŵr gwastraff i gyfrif ynghylch bodloni anghenion eu cwsmeriaid.

Mae ein pedwar cyfarwyddwr anweithredol newydd yn dod ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiad a fydd yn cefnogi ac yn herio Ofwat a bydd yn sicrhau bod Ofwat yn parhau i gael ei arwain gan fwrdd cryf ac effeithiol.”

Mae’r penodiadau, a wnaethpwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn cael eu cynnal wrth i ddau aelod anweithredol o Fwrdd Ofwat – Christine Farnish a Martin Lawrence – ddod i ben eu cyfnodau a byddant yn rhoi’r gorau i’w swydd ar ddiwedd y mis.

Ychwanegodd Jonson Cox (Cadeirydd)

“Rwyf hefyd eisiau diolch i Martin a Christine am eu cyfraniadau cryf iawn i’r bwrdd yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf a dau adolygiad pris ar sawl gwedd. Mae’r ddau wedi mynd yr ail ffilltir i sicrhau bod y bwrdd yn gwneud penderfyniadau cadarn a theg, ac i roi cefnogaeth a her i’n Bwrdd a’n tîm gweithredol.”

DIWEDD

Nodiadau i’r golygydd

  1. Gwnaethpwyd y penodiadau yn unol â Chod Ymarfer y Comisiynydd ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus. Gwneir pob penodiad ar deilyngdod ac nid oes gan weithgaredd gwleidyddol unrhyw ran yn y broses ddethol. Nid yw Jonathan Kini, David Jones a Nicola Bruce wedi datgan unrhyw weithgaredd gwleidyddol sylweddol. Bu gan Seema Kennedy swydd gyhoeddus fel Aelod Seneddol Ceidwadol.
  2. Hysbysiad i’r wasg Defra
  3. Bywgraffiadau isod

Nicola Bruce
Mae Nicola ar Fwrdd Grŵp Anchor Hanover, darparwr mwyaf y DU o dai a gofal i bobl hŷn.  Mae hefyd yn eistedd ar Fwrdd Gofal Iechyd CS, yswiriwr iechyd preifat ar y cyd, lle mae’n cadeirio’r Pwyllgor Cydnabyddiaethiaethau Ariannol ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Risg a Llywodraethu. Mae hefyd ar Fwrdd Rheoli Wings Travel lle mae’n aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg.

Roedd Nicola’n flaenorol ar Fwrdd Gwasanaeth Cynghori Ariannol y Llywodraeth, lle roedd yn cadeirio’r Pwyllgor Buddsoddi, yn cefnogi cyfuno Cynghori Ariannol â Pension Wise a’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau yn 2018.

David Jones
Mae cefndir David Jones mewn meddalwedd a thechnoleg ddigidol lle mae wedi gweithio gyda sawl sefydliad technoleg ar strategaeth yn ogystal â buddsoddi a llywodraethu, gan gynnwys rheoli risgiau seiberddiogelwch. Mae hefyd wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd Gweithredol dau fusnes meddalwedd llwyddiannus oedd yn cychwyn.

Mae gan David hefyd rolau cyfarwyddwr anweithredol yn Ofcom a Chymwysterau Cymru, ac yn ddiweddar bu ganddo rolau tebyg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Awdurdod Cyllid Cymru.

Seema Kennedy OBE
Mae cefndir Seema Kennedy mewn cyfraith gorfforaethol a busnes. Rhwng 2015 a 2019 Seema oedd AS South Ribble cyn rhoi’r gorau i’r swydd yn yr etholiad diwethaf. Fel AS hi oedd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd, Gweinidog Mewnfudo a Chyd-Gadeirydd Comisiwn Jo Cox ar Unigrwydd.

Seema ar hyn o bryd yw Prif Swyddog Gweithredol elusen sy’n gweithio i ddiogelu yn erbyn niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo ac mae’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd.

Jonathan Kini
Jonathan Kini ar hyn o bryd yw Cyfarwyddwr Rheoli Busnes TalkTalk. Cyn hyn, bu gan Jonathan rolau hŷn yn Virgin Media a Vodafone ar draws B2C yn ogystal â B2B, ac yn fwyaf diweddar mae wedi gweithio i Drax Ccc fel Prif Swyddog Gweithredol ei Fusnesau Cwsmer. Mae hefyd yn ymgynghorydd i Fanc Lloegr.

Ar hyn o bryd mae’n cadeirio Tasglu Carbon Sero-Net Busnes yn y Gymuned (BITC).